Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

PREAMBULUM

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a CCD READY Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12., adószám: 32017579-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetértesz és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A webshop és annak minden része, tartalma, valamint az értékesített szolgáltatások és online letölthető termékek tartalma, mint szerzői jogi művek a Szolgáltató szerzői jogi védelme alatt állnak a 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése alapján. Engedély nélküli felhasználásuk tilos.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI (IMPRESSZUM)

 • A szolgáltató neve: CCD Ready Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12. (nem üzlet és nem átvételi pont)
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
 • Telefonszámai: +36 70 943 09 21
 • Weboldal: https://ilyenekvoltunk.com/
 • Cégjegyzékszáma: Cg.13-09-221225
 • Adószáma: 32017579-2-13
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
 • A tárhely-szolgáltató adatai: HOSTINGER Ltd., UAB Švitrigailos str. 34, Vilnius 03230 Lithuania, [email protected]
 • A szerződés nyelve: magyar

AZ ÁSZF ÁLTAL HASZNÁLT FONTOSABB FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

 • Szolgáltató: a www.ilyenekvoltunk.com weboldal (továbbiakban Webshop) tulajdonosa és egyben üzemeltetője, azaz Szolgáltató jogosult Vevővel megkötni jelen szerződést a Szolgáltatás Vevő általi igénybevételére. Szolgáltató jogosult további szerződéseket kötni a Szolgáltatás megvalósításához szükséges további partnerekkel (továbbiakban Partner).
 • Szolgáltatás: Szolgáltató a Wbshopban fizikai és online letölthető termékeket, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatást értékesít. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket vagy szolgáltatást, amelyhez engedély szükséges, ezért nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.
 • Vevő: a Webshopba látogatási céllal érkező olyan felhasználó, aki szabad akaratából és saját felelősségére keresi fel a webshopot, és a látogatása során igénybe veszi a Szolgáltatást, amikor önként, szabad akaratából megadja a Szolgáltató által a Szolgáltatás igénybevételéhez bekért személyes adatait (továbbiakban Regisztráció) és a Regisztráció során elfogadja jelen ÁSZF feltételeit abból a célból, hogy a Webshopon keresztül egy vagy több alkalommal terméket vagy szolgáltatást vásároljon. A Portálra látogatási céllal érkező, de terméket vagy szolgáltatást nem vásárló felhasználóra jelen ÁSZF nem vonatkozik.
 • Webshop: a Szolgáltató tulajdonában lévő és általa működtetett www.ilyenekvoltunk.com internetes weboldal.

REGISZTRÁCIÓ

1. A Regisztráció alkalmas a Vevő azonosítására és a Szolgáltatás többi felhasználójától való megkülönböztetésére. Vevő a webshopban regisztráció nélkül, vagy egyszeri önkéntes regisztrációjával veheti igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatásra történő regisztrációval Vevő a jelen ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

2. A regisztráció során kötelező adatok bevitelére van szükség, így Szolgáltató a Vevő regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Vevő valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzített. Vevő kijelenti, hogy a regisztráció során a webshopban megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Szolgáltató a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a Szolgáltatás teljesítéséért. Szolgáltató kizárja felelősségét a Vásárlás során a Vevő által megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől. Felek között a megállapodás magyar nyelven jön létre.

3. Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vevő valódiságát ellenőrizni. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja. Indokolt esetnek minősül a valótlan, vagy hiányos adatok megadása. Indokolt eset az is, ha a Vevő más felhasználó személyes adataival bizonyíthatóan visszaél, vagy ha a Vevő a Szolgáltatás rendszerével, bármely előzetes regisztráció során bizonyíthatóan egyszer már visszaélt. A visszautasítás, illetve a visszavonás okáról a Szolgáltató a Vevőt e-mail üzenetben tájékoztatja.

4. Szolgáltató a hibásan és/vagy hiányosan megadott e-mail cím esetén a visszaigazolás helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Vevőt egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Vevő felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

5. Szolgáltató a Vevő sikeres regisztrációját elektronikus úton visszaigazolja. A regisztrációt követően Vevő a Szolgáltatást felhasználóneve és jelszava megadásával tudja igénybe venni a webshopban.

6. Vevő a regisztráció során megadott személyes adatait a webshopban fiókjában bármikor ellenőrizheti és módosíthatja. A Vevő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót tájékoztatni a változás bekövetkeztéről számított legfeljebb nyolc (8) napon belül.

7. Szolgáltató kéri és kifejezetten ajánlja, hogy Vevő rendszeresen módosítsa a jelszavát, azt senkinek ne adja át, és lehetőleg ne tárolja mások által hozzáférhető helyen. A jelszó változtatásról a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Vevő elfelejti a jelszavát, vagy elveszíti azt, akkor az új jelszavát a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldi. Vevőt teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű Vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

8. Vevő bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Szolgáltató felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni, és ennek kapcsán kérheti regisztrációja törlését Szolgáltató e-mail címére küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul – de maximum 30 napon belül – gondoskodni a regisztráció törléséről. Ebben az esetben a Vevő adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint. A törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, és nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A törléssel egyidejűleg Szolgáltató haladéktalanul megszünteti a Vásárló felhasználói fiókját.

9. Szolgáltató rendes felmondással harminc (30) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Vevő értesítése mellett. Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vevő bizonyítható módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a webshop rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a webshopban folytatandó tevékenységet, illetve amennyiben a Vevő valamely vásárlási tranzakciója tizenöt (15) napon belül a Vevőnek felróható okból nem kerül lezárásra.

10. Vevő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, amennyiben a Vevő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató tizenöt (15) napon belül a szerződésszegését nem orvosolja.

VÁSÁRLÁS, FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS

1. A webshopban a felhasználók regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül is böngészhetnek és vásárolhatnak. A Szolgáltatás keretében foglalásra, illetve bármely egyéb, fizetés kötelezettség nélküli tranzakció lebonyolítására nincs lehetőség.

2. Megrendelés menete: Vevő a webshopban kiválasztot terméket vagy termékcsomagot MEGVESZEM gomb megnyomásával vásárolhatja meg. A kiválasztott termékek mennyiségének módosítására nincs mód, a csomagok annyi kártyát tartalmaznak, amennyi feltüntetésre került a leírásban. A MEGVESZEM gombra kattintás nem kötelezi a Vevőt Vásárlásra. A fizető felületre történő átnavigálás után Vevőnek még van lehetősége elállni a vásárlástól, a pénzügyi teljesítés után azonban már nincs lehetősége a rendelés utólagos módosítására. A fizetőoldal tartalmazza a megvásárlásra kiválasztott terméket / csomagot, illetve választási lehetőséget kínál, hogy a csomagba mely termékeket helyezzük el. Itt kerül feltüntetésre a kiszállítási díj is. A kiválasztás befejezését követően a Vásárlás befejezését Vevő a Fizetés gombra kattintva véglegesítheti. A véglegesítéshez meg kell adnia a Megrendelés lebonyolításához szükséges személyes adatait (úgy mint név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím). Vevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárlás folyamata során a Vevőnek az ellenérték megfizetésén túlmenő egyéb kötelezettségei nincsenek.

Adatbeviteli hibák javítására a rendelés véglegesítését megelőzően bármikor, ezt követően a felhasználó regisztrációs felületén vagy e-mailben a [email protected] címre küldött üzenetben van lehetőség.

3. Fizetés: Termékek és szolgáltatások webshopban történő vásárlása kizárólag online bankkáryás fizetéssel lehetséges. A fizetési felületet a Stripe biztosítja. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

4. Szállítás: Vevő a Megrendelést házhoszállítással kapja kézhez. A szállítást a GLS futárszolgálat végzi, a kézbesítés munkanapokon 8:00 – 18:00 között történik. A szállításra a rendeléstől számított 3-5 munkanapon belül kerül sor.

Amennyiben Szolgáltató valamely megrendelt Termékkel nem rendelkezik, vagy határidőre a szállítást nem tudja biztosítani, felveszi a kapcsolatot Vevővel az általa megadott elérhetőségeken. Vevő a vásárlással kijelenti, hogy a Termékekkel, szállítással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket megismerte, és Terméket ezek ismeretében vásárolja meg.

A mindenkori szállítási díjat a webshop Információk menüpontja, azon belül a Vásárlási tájékoztató menüpont tartalmazza.

5. A termékek árának meghatározása Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Szolgáltató fenntartja az azonnali hatályú árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A Vevő által kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Szolgáltató a Vásárlás folyamatában a megfelelő helyen pontosan feltüntet.

6. Hibás árak esetén alkalmazott eljárás:

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja Vevő részére a termék vagy szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. A valós ár ismeretében Vevő jogosult a termék megvásárlásától elállni minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül. Egyértelműen hibás árfeltütetés a webáruházban:

 • 0 HUF ár;
 • téves kedvezmény mértékkel csökkentett ár (pl.: 10.000 Ft-os termék vagy szolgáltatás esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 5.000 Ft-os áron értékesített termék vagy szolgáltatás.

7. Megrendelés feldolgozása és teljesítése: A Szolgáltató köteles a Vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Szolgáltató a megrendelés feldolgozását annak automatikus visszaigazolását követően maximum 2 munkanapon belül megkezdi. A megrendelés általános tejesítési határideje a visszaigazolástól számított 3-5 munkanap, a maximális teljesítési határidő 14 munkanap. Felek ettől írásbeli megegyezés útján eltérhetnek.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

1. A webshopban megjelenített termékeket kizárólag online lehet megvásárolni. Szolgáltató fizikai üzletet nem üzemeltet, valamint telefonon, e-mai-ben értékesítési tevékenységet nem végez.

2. A webshopban feltüntetett termék és szolgáltatás árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és a csomagolás díját, azonban nem tartalmazzák a szállítás, illetve a választott fizetési mód esetleg felmerülő költségét.

3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4. A webshopban megvásárolható termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékek és szolgáltatós adatlaján található leírás tartalmaz részletes tájékoztatást.

5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

SZERZŐDÉS ÉS ELÁLLÁS

1. Vevő a vásárlással elektronikus szerződést köt Szolgáltatóval. Vevő tudomásul veszi, hogy az elektronikus módon kötött szerződés távollevők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek, így iktatott formában nem hozzáférhető, archiválásra nem kerül. Szolgáltató és Vevő között a szerződés határozott időre jön létre. A szerződés létrejöttét a Vásárlás elektronikusan elmentett adatai igazolják. A szerződés nyelve magyar.

2. A szerződés létrejöttével Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, és vállalja a számára előírt jogok jóhiszemű gyakorlását, a részére előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítését, valamint tudomásul veszi a jelen ÁSZF megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezményeket. Vevő hozzájárul a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben. Vevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az esetlegesen okozott károkért a Szolgáltató, valamint azok szerződéses partnerei tekintetében.

3. A Vásárlás a Megrendelés gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

1. A Vevő személyes adatainak védelme a Szolgáltató számára kiemelt fontosságú. Szolgáltató tiszteletben tartja a Vevők személyhez fűződő jogait, ezért a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

2. Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogosulatlanul nem férhet hozzá. Szolgáltató vállalja, hogy előzetes hozzájárulása nélkül Vevőről semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, jogerős és végrehajtható bírósági határozat, vagy jogszabályon alapuló egyéb végrehajtható hatósági rendelkezés kötelezi. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

3. Termékek és szolgáltatások vásárlása esetén kizárólag azokat az információkat kéri be Szolgáltató a Vevőktől, amelyek feltétlenül szükségesek a Vásárlás lebonyolításához. Ezeket az adatokat csak olyan harmadik fél számára adja ki, akiknek a bevonása szükséges a Vásárlás lebonyolításához. Ilyen harmadik fél a Szervező, a bankkártyás fizetést bonyolító partner, az elektronikus számlázást bonyolító partner, a rendelés összeállítását végző partner, valamint a kézbesítő partner. A Vásárlásba bevont harmadik félnek csak azok az adatok kerülnek átadásra, amelyek szükségesek az általuk vállalt szolgáltatások teljesítéséhez. Vevő kérheti adatai törlését a Webshop bármelyik elérhetőségén, ha nem szeretne többet vásárolni a webshopban. Az adatfeldolgozó partnerekről, valamint az átadott adatokról az Adatvédelmi szabályzat rendelkezik.

4. Amennyiben Vevő feliratkozik Szolgáltató hírlevelére és/vagy értesítő szolgáltatására, úgy Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet vagy értesítőt küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő leiratkozással bármikor megtilthatja. Szolgáltató a hírlevélre és az értesítőre feliratkozott Vásárlók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is terméket / szolgáltaltást ajánlani.

FELELŐSSÉG, GARANCIA, ELÁLLÁS

1. A webshopban történő Vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webshopban küldött megrendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

2. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a webshop hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a webshophoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Vevő tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a webshop folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta nélkül és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató jogosult a webshop karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Vevő minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

3. Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási tranzakció értékét. Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő vagy a Vásárlás folyamatába bevont harmadik fél szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetése során vagy következtében keletkezik.

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez Vevő felkeresheti az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és/vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapját.

5. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vevő illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

6. Elállási jog: Termék visszaküldésére Szolgáltató a termék átvételétől számított 30 napos indoklás nélküli elállási lehetőséget biztosít a fogyasztók részére a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében. Indoklás nélküli elállási joggal jogi személyek a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján nem élhetnek. A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a teljes megrendelésre vagy a megrendelésben szereplő egyes termékekre vagy szolgáltatásokra.

Elállási jog gyakorlása: A fogyasztó az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján tett egyértelmű jognyilatkozatával, vagy a Szolgáltató által a Megrendeléshez mellékelt Elállási nyilatkozat minta kitöltésével gyakorolhatja, melyet elektronikus vagy postai úton kell megküldenie ([email protected] vagy CCD Ready Kft. 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.). Szolgáltató az elállási nyilatkozat beérkezését elektronikus formában igazolja vissza. Fogyasztó köteles az elállási jog gyakorlásának bejelentését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül saját költségén visszajuttani Szolgáltató logisztikai címére:

 • CCD Ready Kft.
 • 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.

Szolgáltató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján a fogyasztónak visszajáró összeget a megrendeléskor igénybe vett fizetési módon téríti vissza, amennyiben eltérő megegyezés nem születik. Szolgáltatót a fogyasztó által megdott téves, hibás vagy pontatlan adatok miatti késedelem esetén felelősség nem terheli. Teljes megrendeléstől való elállás esetén Szolgáltató a fogyasztónak a teljesítéssel összefüggésben felmerült összes költséget (pl. szállítási díjat) is megtéríti a legkevésbé költséges szokásos szállítási díjon. Amennyiben fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos szállítási díjtól eltérő szállítási díjat választott, az okozott többletköltség megtérítésére Szolgáltató nem kötelezett.

Elállási jog kizárása adott időpontra szóló szolgáltatás esetén: A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a szolgáltatás egy adott konkrét időpontra / időtartamra szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában a Vásárlás értékét visszatéríteni. Ez alól csak a Program elmaradása lehet kivétel.

PANASZKEZELÉS

Panasz esetén fogyasztó kifogását a Szolgáltató alábbi elérhetőségein jelentheti be:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefonszám: +36 30 575-0403
 • Levelezési cím: CCD Ready Kft., 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 12.

Minden panaszról jegyzőkönyv készül, amelyet Szolgáltató köteles kivizsgálni és szükség szerint orvosolni. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma:

 • Fogyasztó neve, lakcíme, elérhetősége
 • A panasz egyedi azonosítószáma
 • Megrendelés száma
 • Kifogásolt termék és/vagy szolgáltatás megnevezése, cikkszáma
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása
 • A jegyzőkönyv felvételének időpontja, helye és módja, a jegyzőkönyvet felvevő személy neve, beosztása
 • A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszának kivizsgálásával és annak eredményévek kapcsolatban

Panasz kivizsgálását Szolgáltató 14 napon belül teljesíti és a kivizsgálás eredményét a bejelentés módjának megfelelően elektronikus vagy postai úton juttatja el fogyasztó részére. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet 3 évig őrzi meg.

A Panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles tájékoztatni a fogyasztót, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve az adott felügyeleti szerv székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, valamint levelezési címéről. A tájékoztatóban Szolgáltató feltünteti, hogy igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita tárgyalásos módon nem rendezhető, fogyasztó az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:

HATÁLYOSSÁG ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, a Vevőre, illetve a Szolgáltatóval kötött szerződésének megfelelően a szolgáltatás teljesítésébe bevont Partnerre is kiterjed. Külön szerződés szabályozza a Szolgáltató és Partnerei jogviszonyát is. Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki Szolgáltató bankkártyás fizetést bonyolító és számlázó Partnerére, sem pedig az egyéb, vele kapcsolatban álló alvállalkozók tevékenységére.

2. Jelen ÁSZF a hatályba lépés napjától kezdődően határozatlan időre szól. Szolgáltató tájékoztatja Vevőt, és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítani. Szolgáltató jelen ÁSZF-et kizárólag alapos okkal módosíthatja. Az ÁSZF módosítására alapos oknak tekintendő többek között a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabályi háttér kötelező rendelkezéseinek változása, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új kézbesítési vagy fizetési módok bevezetése, a Szolgáltatásban alkalmazott értékesítési folyamatok további fejlesztése vagy változása, a gazdasági, gazdaságossági feltételek vagy körülmények megváltozása. Módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a Portálon történő közzététellel, azonnal hatályba lép. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások figyelemfelkeltő módon, dőlt és aláhúzott betűvel, vagy a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva.

3. Amennyiben az ÁSZF módosítása Vevőt hátrányosan érinti, úgy Vevő jogosult a szerződéstől a módosított ÁSZF hatályba lépését követő 14 napon belül indoklás nélkül írásban elállni.

4. Szolgáltató a webshopon keresztül tájékoztatja a látogatókat és a Vevőket a mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatvédelmi szabályzat tartalmáról, amely Szolgáltató honlapján keresztül folyamatosan elérhető, megtekinthető és kinyomtatható. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatályba lépés időpontja: 2022. 07. 15.